پنجشنبه 10 خرداد 1403

 

 

                                                                                                                            خالد صادقی اصحاب

                                                                                                            معاونت توسع مدیریت

 

 

 

 

 
               

 

شرح وظایف:
- راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم به منظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی وزارت
- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برتهیه و تنظیم بودجه اداره کل  استان با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط
- توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف سازمان استان و نظارت براجرای آنها
- برنامه ریزی، تامین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محلهای مختلف
- برنامه ریزی برای تامین آمار و اطلاعات مورد نیاز استان و پایگاههای اطلاع رسانی
- نظارت براجرای نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی
- نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه های مختلف سازمان استان در چارچوب نظام های مصوب و ابلاغی
- پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارائه پیشنهاد به وزارت
- نظارت برحسن جریان اداری و مالی اداره کل استان به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیتها
- نیاز سنجی آموزشی کارکنان اداره کل استان و ارائه نتایج به سازمان مرکزی
- بررسی و برنامه ریزی درخصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
- نظارت و مراقبت بر کلیه امورمالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط