شنبه 26 خرداد 1403

شرح وظایف :

 

  1. دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم(مراجعين) از واحدها و كاركنان دستگاه.
  2. بررسي و تحقيق پيرامون صحت و يا سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظـور پاسخگويي به شاكي و ارائه گزارش به مقام مافوق.
  3. همكاري و بررسي و پاسخگويي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظـارتي و بازرسـي از قبيـل نهـاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي كل كشور و گزارش به مقام مافوق.
  4. پيگيري و اخذ نظريات و پيشنهادات واحدهاي تخصصي مرتبط با شكايات واصـله و ارائـه بـه مقـام مافوق به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان.
  5. همكاري در جمعبندي شكايات و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به مقام مافوق .
  6. تهيه گزارش از فعاليتهاي انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق.
  7. شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط به نظر مقام مافوق
  8. انجام ساير امور محوله مربوط كه از طرف مقام مافوق ارجاع مي شود.
  9. همكاري در برگزاري گردهمايي و كارگاههاي آموزشي كارشناسان پاسخگوئي به شكايات واحـدهاي استاني .

 

کارشناس اداره کل :

 معصومه عرفانی 

تلفن: 08733285726  داخلی 231

تلفن ثابت:           33243160   087

 

صفحه اصلی سامانه ثبت شکایات و تقدیر 09629​