شنبه 26 خرداد 1403

  • اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه :
  •  
  • سال 1402 :

             فصل اول- جبران خدمات کارکنان.................................... ......دانلود

             فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات....................................دانلود

             فصل 6 -رفاه اجتماعی .........................................................دانلود