پنجشنبه 10 فروردین 1402

عنوان خدمت

نحوه ارائه

زیرخدمت

راهنمای

استفاده از

زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت )شناسنامه زیرخدمت(

لینک صفحه

دریافت خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس و نام

واحد پاسخگوی

زیرخدمت

عنوان

خدمت

کلان

)شناسه

خدمت(

عنوان زیر

خدمت

)شناسه

زیرخدمت(

ارائه مجوزهای بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری

صدور پروانه بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

تمدید پروانه بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

اصلاح و تغییر در پروانه بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری 

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور و تمدید مجوز رکت‌های حمل و نقل گردشگری

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

ارائه مجوزهای مربوط به دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري (بند ب)  

صدور یا تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري (بند ب)

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

اصلاح و تغییر مجوز  دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري (بند ب)

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور معرفی‌نامه جهت دفتر خدمات مسافرتی گردشگری به سایر دستگاه‌ها

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

نظارت بر عملکرد  دفتر خدمات مسافرتی گردشگری

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

اعتباربخشي گشت‌های دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري  

تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور یا تمدید کارت راهنمايان گشت  

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

ابطال کارت راهنمايان گشت 

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

تغییر کارت راهنمايان گشت

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور گواهینامه حرفه‌ای گردشگری سلامت

حضوری

لینک

-

-

-

-

 

ثبت میراث‌طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیرمنقول تاریخی در فهرست آثار ملی و بین المللی

پیشنهاد مصادیق میراث‌طبیعی و ناملموس به یونسکو برای ثبت در فهرست‌های میراث جهانی

درون‌دستگاهی

لینک

لیتک

لینک

لینک

لینک

 

ثبت میراث طبیعی در فهرست آثار ملی

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

تعیین حریم حفاظتی و آزادسازی میراث‌طبیعی و تاریخی

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حفظ و احیا میراث طبیعی

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

ثبت آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی در فهرست آثار ملی

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

تعیین و آزادسازی حریم آثار ملی غیر منقول

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

ثبت میراث‌فرهنگی نا ملموس در فهرست آثار ملی و پاسداری و احیا آن

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

ثبت آثار منقول تاریخی-فرهنگی در فهرست آثار ملي

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حفظ و احیاء بناها، بافت‌ها و محوطه های تاریخی

حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

. مراقبت (حفاظت فيزيكي) از بناها، محوطه ها و بافت هاي فرهنگي و تاريخي

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

راهبری حفاظت، مرمت و احیاء بناهای مهم تاریخی

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی

تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی  به موزه‌های سازمان میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در درست مردم

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

مستندنگاری و ساماندهی اطلاعاتی عمومی و تخصصی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور

-

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

بررسی و نظارت برکسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی

بررسی کسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی

 

-

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

نظارت بر اموال مجموعه‌داران و  دستگاه‌های اجرایی 

صدور پروانه مجموعه‌داری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

 مستندنگاری اشیاء مجموعه‌داران و در اختیار دستگاه‌ها

-

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

 تأیید اثر فرهنگی تاریخی دستگاه‌ها و مجموعه‌داران

-

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

 حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه‌داران

 

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور پروانه تجارت اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز 

صدور پروانه تجارت اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز 

 

غیرالکترونیکی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حفظ، احیا و نگهداری موزه‌ها و اشیا تاریخی و فرهنگی

نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه‌ها (کاخ موزه‌ها، سایت‌موزه‌ها و اکوموزه‌ها)

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

مرمت اموال منقول فرهنگی، تاریخی (بخش دولتی و خصوصی)

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حفاظت و نگهداری اموال منقول فرهنگی،تاریخی (بخش‌دولتی و خصوصی)

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حمایت از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های حفاظت و مرمت اموال فرهنگی، تاریخی

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

نمایش آثار تاریخی

نمایش مجازی موزه‌ها و اماکن فرهنگی، تاریخی کشور

لینک

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

فروش بليط اماكن فرهنگي- تاريخي

لینک

-

لینک 

لینک

لینک

لینک

 

ارائه راهنمای صوتی موزه‌ها و اماکن فرهنگی، تاریخی

لینک

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

ارائه مجوز تاسیس موزه‌های دولتی و خصوصی

 

صدور مجوز تاسیس موزه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی

 

-

لینک

 

 

 

 

  صدور مجوز تاسيس موزه خصوصي 

 

 

لینک

 

 

 

 

نظارت و برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و همایش‌های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های داخلی صنایع‌دستی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌های خارجی صنایع‌دستی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

برپایی نمایشگاه‌های داخلی و  بین‌المللی گردشگری

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

برگزاری جشنواره‌ها، نشست‌ها و همایش‌های گردشگری

درون‌دستگاهی

 

-

 

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حمایت و نظارت بر کارگاه‌‌های تولید صنایع‌دستی

صدور و تمدید پروانه توليدكارگاهي صنایع‌دستی

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

درجه‌بندی و ارائه گواهی کیفیت کارگاه‌های تولیدات صنایع‌دستی

حضوری

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حمایت بیمه‌ای از کارگاه‌های صنایع‌دستی

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

نظارت بر کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حمایت مالی و مشاوره‌ای تجهیز کارگاه‌های صنایع‌دستی

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور و تمدید جواز تاسيس كارگاه صنایع‌دستی

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حمایت و نظارت بر تولید انفرادي صنایع‌دستی 

صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

نظارت بر پروانه انفرادی صنایع‌دستی

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حمایت بیمه‌ای از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی

درون‌دستگاهی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

شناسایی و حمایت از فعالین و شاغلین صنایع‌دستی

صدورو تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع‌دستی

 

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

تایید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع‌دستی

 

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

ارائه معرفی‌نامه جهت صنعتگران صنایع‌دستی به بیمه

 

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

اعطای تسهیلات میراث‌فرهنگی، بهره‌برداری وگردشگری به متقاضیان

اعطای تسهیلات و یارانه به پروژه‌های گردشگری

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

اعطای تسهیلات به کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

اعطای تسهیلات و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه‌های تاریخی به بخش خصوصی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

اعطای تسهیلات و یارانه برای حفاظت و مرمت ملی و جهانی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

اعطاء کمک‌های فنی و اعتباری به مالکین و بهره‌برداران آثار فرهنگی تاریخی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

اعطای تسهیلات مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش خصوصی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

اعطای اعتبارات زیرساختی به تاسیسات گردشگری

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری 

صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور مجوز و نظارت بر ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری

الکترونیکی

لینک

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

رتبه‌بندی مجامع و تشكل‌هاي مردم نهاد در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

غیر الکترونیکی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

آموزش و توانمندسازي تشكل‌هاي مردم‌نهاد در زمینه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع دستی

غیر الکترونیکی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور موافقتنامه تاسیس مناطق نمونه گردشگری 

صدور موافقتنامه تاسیس مناطق نمونه گردشگری

غیر الکترونیکی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حمایت و نظارت بر ایجاد زيرساخت‌هاي تاسیسات گردشگري

غیر الکترونیکی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

اطلاع رسانی و معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

اطلاع‌رسانی و معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

 

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

طراحي و نمونه‌سازي صنايع‌دستي

طراحی و نمونه‌سازی محصولات بر حسب رشته‌های صنایع‌دستی

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری

ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری

 

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

پاسخ به استعلامات دستگاه‌ها در حوزه میراث‌فرهنگی، ‌ صنایع‌دستی و گردشگری

پاسخ به استعلامات در خصوص ثبت و حریم میراث‌فرهنگی و طبیعی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

پاسخ به استعلامات در محدوده عرصه و حریم پایگاه‌ها ملی و جهانی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

پاسخ به استعلامات قانونی در خصوص ضوابط حفاظتی و احیایی- عرصه ها و حرائم آثار تاریخی، فرهنگی و بافت‌های تاریخی،  محوطه باستانی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

پاسخ به استعلامات در خصوص تاسیسات و موسسات گردشگری (مجوز ماهواره- اماکن- وزارت خارجه- ناجا-تعزیرات- ثبت شرکت‌ها برای تغییر نام)

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

پاسخ به استعلام‌های تخصصی تشكل‌هاي مردم‌نهاد در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

رسیدگی به شکایات حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

 

 

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حمایت از عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی 13072192000

 

غیرالکترونیکی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حفظ و نگهداری  صنایع‌دستی در حال منسوخ شدن یا منسوخ شده

حفظ و نگهداری رشته‌های صنایع‌دستی در حال منسوخ شدن یا منسوخ شده

 

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث‌فرهنگی ملی و جهانی

شناسایی و ساماندهی پایگاه‌های میراث‌فرهنگی در سطح جهانی

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

حفاظت و مرمت پایگاه‌های میراث‌فرهنگی ملی و جهانی

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

 شناسایی و ساماندهی  پایگاه‌های میراث‌فرهنگی در سطح ملی

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

راه‌اندازی خانههای صنایع‌دستی

راه‌اندازی خانه‌های سنتی صنایع‌دستی

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

راه‌اندازی خانه‌های خلاق صنایع‌دستی

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

استانداردسازی رشته‌های و فضاهای کارگاهی صنایع‌دستی

استانداردسازی رشته‌های صنایع‌دستی

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

استانداردسازی فضاهای کارگاهی صنایع‌دستی

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

ارائه مجوزهای مطالعات  باستان‌شناسی و فعالیت موسسات مدیریت، مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی

صدور مجوز مرمت و احیاء بناهای تاریخی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری ابنیه تاریخی هم‌شان اثر

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور مجوز  مطالعات باستان‌شناسی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور مجوز بهره‌برداری ابنیه واگذاری شده

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور مجوز فعالیت موسسات مدیریتی محوطه‌‌ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور مجوز فعالیت کارگاه‌ها و موسسات مرمت محوطه‌ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور مجوز فعالیت موسسات خدمات مشاوره در حوزه مرمت و احیا آثار فرهنگی و تاریخی

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

انعقاد و اجرای تعهدات مشترک بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری

انعقاد یادداشت تفاهم همکاری‌های مشترک گردشگری

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

انعقاد برنامه اجرایی همکاری‌های مشترک گردشگری

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

توسعه و تعامل با سازمان‌های تخصصی منطقه

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

نظارت و ارزیابی تاسیسات گردشگری و صدور مجوزهای مربوطه

درجه‌بندی و صدور گواهینامه تاسیسات گردشگری

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

صدور مجوز فعالیت شرکت‌های طرح تطبیق تاسیسات گردشگری

حضوری

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

نظارت بر تاسیسات گردشگری

درون‌دستگاهی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری

صدور مجوز فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری

غیرالکترونیکی

-

لینک

لینک

لینک

لینک

 

نظارت بر فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری

غیرالکترونیکی

-

لینک

لینک

لینک

لینک