شنبه 26 خرداد 1403

                                                                                *********************

 

                                

                                      گلان  فرزامی  

                               سرپرست معاونت میراث فرهنگی 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************

 

عنوان پست: معاون میراث فرهنگی

واحد سازمانی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

 

شرح وظایف:

  • برنامه ریزی، تقسیم کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی
  •  برنامه ریزی به منظور حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها، بافت ها و اموال تاریخی فرهنگی موجود در استان در چارچوب سیاست های تعیین شده و نظارت بر اجرای آنها
  • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت ثبت آثار تاریخی منقول و غیرمنقول واجد شرایط در فهرست آثار ملی و جهانی
  • نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، کنوانسیون های ملی در خصوص حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی استان
  •  فراهم آوردن زمینه های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی جهت انجام امور مربوط به اموال منقول و غیرمنقول و انجام حمایت های لازم در این زمینه
  • برنامه ریزی به منظور رفع مسایل و مشکلات اجرائی پایگاه های میراث فرهنگی استان
  • همکاری لازم به منظور بهره گیری از قابلیت های پایگاه های استان در توسعه گردشگری
  • تعامل و برقراری ارتباط و انجام همکاری های لازم با سایر معاونت های سازمان و یا پایگاه های میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
  •  ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت و راهنمائی آنها

تلفن:33285725 -087  داخلی 203