شنبه 10 اسفند 1398

کلاش(گیوه کردستان)

گیوه کلاش کردستان کفشی است تهیه شده از مواد طبیعی موجود در محیط، مانند نخ و چرم که با توجه به خنکی و...