يكشنبه 13 آذر 1401

1- تلاش برای تحقق اهداف و چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق انجام صحیح و به موقع ماموریت محوله به سازمان

2- خدمت صادقانه به مردم با کیفیت بهتر، روشهای مناسبتر و وفاداری به قانون 

3- اعتماد به مراجعان، مخاطبان و تلاش برای جلب مشارکت فکری آنان برای ارتقاء کیفیت

4- ارزش گذاری به وقت خود، مراجعین و برنامه ریزی برای انجام به موقع امور و پرهیز از تاخیر

5- تلاش برای پیشرفت فردی و سازمانی با رعایت اصول اخلاقی

6- برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تعادل بین زندگی فردی و وظایف شغلی

7- پرهیز از اسراف و رعایت صرفه و صلاح سازمانی و بهره برداری مطلوب از اموال و امکانات در اختیار

8- تلاش برای ارتقاء بهره وری سازمانی با رعایت وجدان کاری، نظم و انضباط اجتماعی

9- افزایش نشاط در محیط کار با رعایت ظاهر  آراسته و سفارشات دینی در بهداشت فردی و اجتماعی