شنبه 26 خرداد 1403

شرایط بیمه :

1-داشتن مجوزصنایع دستی (پروانه تولید انفرادی )

-حداقل 18 سال تمام

-حداکثر 50سال

کارگاه انفرادی خانگی فعال

در حال حاضر فقط بیمه روستایی وعشایر امکان پذیر است .