پنجشنبه 03 تیر 1400

ردیف

تعداد ایستگاه

نام ایستگاه

آدرس محور

1

1

سنندج

محور سنندج  همدان

2

1

کامیاران

محور کامیاران  سنندج

3

1

سقز

محور سقز  سنندج

4

1

بانه

محوربانه  سقز

5

1

قروه

محور قروه  همدان

6

1

دیواندره

محور دیواندره  سنندج

7

1

بیجار

محور بیجار- زنجان

8

1

مریوان

محور مریوان  سنندج