پنجشنبه 03 تیر 1400

شهرستان

بخش

دهستان

500 روستای منتخب

کامیاران

مرکزی

ژاوه رود

پالنگان(پلنگان)

سنندج

موچش

عوالان

دولاو

سنندج

مرکزی

ارندان

نوره

مریوان

خاو مریوان

خاو مریوان

ینگیجه

سنندج

کلاترزان

نگل

نگل

سرواباد

هورامان

شالیار

سلین

سرواباد

هورامان

شالیار

بلبر

سنندج

مرکزی

نران

نران

سرواباد

مرکزی

دزلی

دزلی

مریوان

مرکزی

زریوار

نی

مریوان

مرکزی

زریوار

کانی سانان

بیجار

کرانی

کرانی

قمچقای

سنندج

کلاترزان

نگل

میانه

بانه

مرکزی

شوی

سبدلو

بانه

مرکزی

شوی

مجسه

سقز

زیویه

خورخوره

مولان اباد

بانه

مرکزی

شوی

شوی

بانه

ننور

بویین

هفتاش

سقز

زیویه

امام

پارسانیان