دوشنبه 08 آذر 1400

نشانی پایگاه اسکان

تلفن پایگاه

مسؤول پذیرش

شماره تماس مسؤول پذیرش

خیابان شهیدنمکی (پایین ترازمیدان مادر) دبیرستان راه دانش(نیایش)

33234134

اسعد خلیلی

9183738782

میدان کوهنورد دبیرستان دخترانه نسیبه

33562819

فرهاد سعیدی

9188705169

شهرک توحیددبستان یادگارامام روبروی مسجدتوحید

34211922

رحیم  کریمی

 

سقز :  شهرک دانشگاه روبرو شرکت گاز-دبستان رسالت

36251527

فریدون افتخاری

9199011335

بلوارشهیدیوسفی-مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دیواندره

38725070

پیمان نیک بخت

9183787567

شهر صاحب-اداره ی آموزش وپرورش

36622157

بختیار شیبانی

9189769668

بلوارامام روبروی فرمانداری ،مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بیجار

38220716

محمود  تختی

9371667919

خانه معلم قروه- خیابان ابوذر

35232727

فرخ  بابایی

9188713155

انتهای خیابان شهیداشرفی اصفهانی ،دبیرستان شبانه روزی طاهره،جنب آموزش و پرورش

35421556

مصطفی کاوه

9187810446

یاسوکند بلوار شهید شریفی-دبیرستان شبانه روزی کوثر

38423276

ذوالفعلی میرزایی

9183777243

خیابان پاسداران-اداره ی آموزش وپرورش شهرستان دهگلان

35121500

اسماعیل کریمی

9189728615

خ:امام روبروی کوچه حسینیه جنب شیرینی فروشی پاندا-دبیرستان نمونه اندیشه

35532955

یزدان غلامی و علیمراد محمدی

9188766869-9181733369

موچش میدان کشاورز بلوارمعلم-اداره ی آموزش وپرورش

35652400

بهرام ساعدموچشی

9183776745

خانه معلم سروآباد

34822597

مهدی اسدی

9186106553

روستای نگل-روبروی مسجد جامع-دبیرستان سمیه

33931303

حسام غفاری

9189726648

میدان جهادجنب مدیریت آموزش وپرورش مریوان دبستان شهیدبروجردی

34521270

ولی ورمقانی

9185182951