دوشنبه 08 آذر 1400

ردیف

نام اقامتگاه

مدیر

شهرستان

روستا

تلفن

1

تیشک

معصومه صادقی

سنندج

دولاو

09109546333

2

واران

باسام فرزین

سنندج

گلین

09187705636

3

تریفه

رضا اندیشه

سنندج

دولاو

09186465136

4

میرزا سعید گومه ای

سعید پاکنژاد

دیواندره

گومه ای

09188724678

5

ژین

خبات بزان

سنندج

دولاو

09189999136

6

نشینگه ی بنار

دارا رسایی

مریوان

دره تفی

09183750163

7

سیرکول

فرهاد زارعی

سنندج

اویهنگ

09903846755

8

ژاورود

مسعود رمضانی

سنندج

اویهنگ

09192052651

9

شوان

سه رکاو غفاری

سنندج

نوره

09187828210