پنجشنبه 03 تیر 1400

ردیف

نام پایگاه

آدرس پایگاه

تلفن (کد 087)

1

منطقه 1 سنندج

مستقر در شهر سنندج

33239333

2

منطقه 2 سنندج

مستقر در شهر سنندج

33178835

3

منطقه 3 سنندج

مستقر در شهر سنندج

33786042

4

منطقه 4 سنندج

مستقر در شهر سنندج

33178845

5

منطقه 5 سنندج

مستقر در شهر سنندج

33515383

6

منطقه 6 سنندج

مستقر در شهر سنندج

3328695

7

صلوات آباد

کیلومتر 20 محور سنندج  دهگلان (مستقر در راهدارخانه)

-

8

ماموخ

کیلومتر 20 محور سنندج  دیواندره

-

9

شویشه

کیلومتر 45 محور سنندج- مریوان

33933536

10

حسین اباد

کیلومتر 45 محور سنندج  دیواندره

33471535

11

چنو

کیلومتر 20 محور سنندج  کامیاران

58783161

12

صوفیان

کیلومتر 20 محور سنندج-دیواندره

-

13

منطقه 1سقز

مستقر در شهر سقز

36233928

14

منطقه 2 سقز

مستقر در شهر سقز

36294948

15

منطقه 3 سقز

مستقر در شهر سقز

362268853

16

تموغه

کیلومتر 15 محور سقز  بانه

-

17

ایرانخواه

کیلومتر 35 محور سقز  دیواندره

36621454

18

قشلاق پل

کیلومتر 23 محور سقز  مریوان

58631536

19

بانه

مستقر در شهر بانه

34233334

20

کانی سور

کیلومتر 30 محور بانه  سقز

34433422

21

گردنه خان

کیلومتر 15 محور بانه- سقز (مستقر در راهدارخانه)

 

22

مریوان

مستقر در شهر مریوان

34592035

23

توت سرخان

کیلومتر 40 محور مریوان- سقز (مستقر در راهدارخانه)

09186613244

24

سروآباد

مستقر در شهر سرو آباد

34823206

25

حسین آباد سروآباد

کیلومتر 35 محور بیجار- زنجان

34866500

26

کامیاران

مستقر در شهر کامیاران

35525354

27

طاینه

کیلومتر 35 محور سنندج  کامیاران

09189996244

28

دیواندره

مستقر در شهر دیواندره

38721709

29

کوله

کیلومتر 15 محور دیواندره  سنندج

09186461700

30

زرینه

کیلومتر 30 محور دویواندره  سقز

38822635

31

بیجار

مستقر در شهر بیجار (با 2 کد فعال)

38223003

32

حسن آباد یاسوکند

کیلومتر 35 محور بیجار- زنجان

33471535

33

نجف آباد

کیلومتر 35 محور بیجار- دیواندره

 

34

قروه

مستقر در شهر قروه

352300001

35

سریش آباد

کیلومتر 10 محور قروه- بیجار

 

36

وینسار

کیلومتر 40 محور قروه- همدان

 

37

دهگلان

مستقر در شهر دهگلان

35125600

38

خسرو آباد

کیلومتر 45 محور بیجار  قروه

 

39

موچش

کیلومتر 45 محور کامیاران -دهگلان

08735652707

40

گشکی

کیلومتر 30 محور کامیاران -مریوان

08735525354

41

هزارکانیان

مستقر در روستای هزارکانیان

09186461700

42

صاحب

مستقر در روستای صاحب محور دیواندره -سقز

36622488

43

اورامانات

مستقر در روستای اورامانات

34883541