راهنمایان تور کردستان
يكشنبه 13 آذر 1401

لیست کامل راهنمایان  حرفه ای  کارت دار استان کردستان

شماره تماس

زبان تخصصی

شماره کارت

نام و نام خانوادگی

ردیف

09183807548

انگلیسی

5914

کیهان مشیرپناهی

1

09184281905

انگلیسی

7970

فرانک جلویزانی

2

9189771673

انگلیسی

5176

روناک جمشیدی

3

9122208307

انگلیسی

5175

چیا پدیدار

4

9188710920

انگلیسی

5167

راشین جمشیدی

5

09183717116

انگلیسی

7660

الهام قادری دوست

6

09182871109

انگلیسی

8599

غزل مولودی

7

9186664200

انگلیسی

7323

رامیار جمشیدی

8

9355128500

انگلیسی

6889

طاهره کریمی

9

9124709343

انگلیسی

7420

کاوه رشیدی

10

9124709343

انگلیسی

7420

رضوان قمری

11

9189982142

انگلیسی

6170

سید احسان حسینی

12

09181735132

09381014837

انگلیسی

8464

کژان ناصری

13

9187869263

انگلیسی

6707

بهاره رنج پرور

14

9186668827

انگلیسی

6217

پرویز حاتمی

15

9186485961

انگلیسی

5943

ایران امینی

16

9183780912

انگلیسی

5177

رویا تقربی

17

 

 

 

چنور مولایی

18

09030771896

انگلیسی

5231

آتوسا رحمانی

19

09186624250

انگلیسی

5871

فتح الله کرمی 

20

09186498909

انگلیسی

5381

هومن خوانچه سپهر  

21

09185044352

09393166542

انگلیسی

7865

فاتح محمودیان

22

09120312061

انگلیسی

8578

سید محمود حسینی

23