پنجشنبه 03 تیر 1400
آرمان وطن دوست         

سرپرست معاونت               

 
 شرح وظایف:
برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم کاربین کارکنان و راهنمایی و آموزش آنها
- تبیین و تصریح موازین، مقررات و اصول ناظر برانجام فعالیتهای گردشگری در سطح استان برای کارکنان تحت سرپرستی براساس موازین و مقررات تعیین شده
- برنامه ریزی و تعیین مکانیسم‌های اجرایی برای گردآوری آمار و اطلاعات و سایر شاخص‌های ضروری گردشگران داخلی و خارجی و ...
- بررسی پتانسیل و ظرفیت‌های گردشگری استان و راههای بسط و توسعه آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و طرحهای لازم به حوزه ستادی سازمان و سایر واحدهای ذیربط
- برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای نظارت مستمر برنحوه فعالیت و مدیریت مجامع و مراکز گردشگری، جادبه‌های توریستی و سایر اماکن و تأسیسات ذیربط در قالب مقررات مربوط
- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای نظارت مستمر برنحوه فعالیت اماکن اقامتی، هتلها، مهمانسراها، دفاتر مسافرتی و چگونگی رعایت استانداردها توسط آنان براساس دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط
- بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران به صورت ادواری و انجام اقدامات اصلاحی لازم برای رفع کاستی‌ها و ارتقاء سطح خدمات
- ارائه و اجرای راهکارهای لازم برای جلب همکاری تشکل‌های غیردولتی در حفظ و توسعه فعالیتهای زیربنایی گردشگری در سطح استان با همکاری سایر معاونت‌ها
- راهنمایی، هدایت و حمایت متقاضیان برای ایجاد و توسعه فعالیتهای گردشگری در سطح استان
- ارائه طریق برای اختصاص تسهیلات و خدمات لازم به گردشگران در سطح استان
- ارزشیابی فعالیتها، طرحها و برنامه‌های گردشگری استان به صورت ادواری
- ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت آنها
- ارائه گزارش‌های تخصصی از وضعیت و شرایط، امکانات و نیازهای گردشگری در سطح استان و تسهیلات گردشگری، همچنین آمارهای کمی و کیفی گردشگران