پنجشنبه 14 مهر 1401
 عنوانفرستندهگروهتاریخ ویرایشحجم 
اثرات گردشگری بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی، از دید جامعه میزبان؛ مطالعه موردی: بخش اورامان (شهرستان سروآباد)  1401/03/24655.10 KBدانلود
نقش ویژگیهای زمینشناسی و زمینریختشناسی در آلودگی رودخانة سیروان  1401/03/281.17 MBدانلود
نقش برجسته کتیبه تنگیور  1401/03/284.54 MBدانلود
موسیقی هورامان  1401/03/28979.04 KBدانلود
مطالعه کیفی دلالت های معنایی معماری هورامان تخت از منظر نشانه شناسی  1401/03/281.13 MBدانلود
مدیریت بحران و شناخت پهنههای خطر و امن ناشی از زمین لغزش درنواحی روستایی شهرستان سروآباد  1401/03/28611.22 KBدانلود
شورش هُورآمان در عصر ناصرالدین شاه قاجار  1401/03/28535.75 KBدانلود
سنگنبشته میخی اورامانات (باستان شناسی) باستان شناسی)1401/03/28350.49 KBدانلود
روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هورامان  1401/03/24673.35 KBدانلود
ذی نفعان و نوع نگاه آن ها به اثرات گردشگری  1401/03/284.89 MBدانلود
درک معنایی پیامدهای ورود نوسازی به منطقه اورامان کردستان ایران به شیوه پژوهش زمینه ای  1401/03/241.19 MBدانلود
حقوق همسایگی در بستر محدودیتهای ژئومورفولوژی سکونتگاه های روستایی )مطالعه موردی : روستای اورامان تخت(  1401/03/281.16 MBدانلود
تحليل فرهنگي و تاريخي از وضع خوراك و پوشاك در هورامانِ دورة قاجار و پهلوي اول  1401/03/28478.89 KBدانلود
پژوهشي در باره برخي از بازي هاي محلي  1401/03/28206.75 KBدانلود
بررسی سه تکواژ -ænæ « ،» -æwæ « و » -æɾæ در هورامی  1401/03/282.27 MBدانلود
بررسی تطبیقی نگاره بزکوهی در سنگ نگاره های شرق و غرب ایران )مطالعه ی موردی: سربیشه و اورامان)  1401/03/281.32 MBدانلود
بررسی تأثیر الگوهاي کالبدي نظام استقرار بر اجتماعپذیري فضا در معماري هورامان  1401/03/28720.20 KBدانلود
بررسي ريشهشناختي چند فعل هورامي  1401/03/28426.54 KBدانلود
بررسي اثر توسعه گردشگري بر اشتغال و درآمد ساكنان محلي اورامان  1401/03/28393.18 KBدانلود
بررسي آثار توسعه و پايداري زيست بوم منطقة هورامان با كاربرد مدل تخريب  1401/03/28302.23 KBدانلود
برآورد دبی و تراز سیلابهای گذشتهی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی  1401/03/281.45 MBدانلود
بازشناسی منظر فرهنگی - آیینی هورامان با تأکید بر مراسم زیارت پیرشالیار  1401/03/281,004.66 KBدانلود
اورامان و پیرشالیار  1401/03/28337.27 KBدانلود
ارزیابی سطوح توسعه و نابرابری های ناحیه ای به لحاظ شاخص های توسعه  1401/03/281.05 MBدانلود
کتیبه سارگن دوم آشوری در تنگی ور  1401/03/28398.29 KBدانلود
کیفیت زندگی و درک معنایی آن در منطقه ی اورامان لهون  1401/03/28541.78 KBدانلود