پنجشنبه 03 تیر 1400

 

 

شرح وظایف

 

انجام امور مربوط به برقراری ارتباط با واحدهای اداره کل در جهت تسریع در وظایف و ماموریتها.
برگزاری جلسات شورای معاونین اداری بطور متناوب.
برگزاری نشستهای تخصصی با معاونتها در جهت ارتقاءبخشهای مختلف اداره کل.
پیگیری مصوبات کارگروه ها و جلسات متعددی از واحدهای زیر مجموعه.
ایجاد زمینه های لازم برای انجام برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر فعالیتهایی که بر اساس تشکیلات اداره کل انجام می پذیرد از قبیل:
ارائه راهکارها، پیشنهادات به معاونتها در زمینه فعالیتهای مربوطه و انعکاس مسائل و مشکلات واحدهابه حوزه های مربوطه جهت برطرف نمودن آنها.
هماهنگی و تنظیم برنامه های دفتر مدیریت و جلسات اداری.
انجام سایر امور ارجاعی مربوط از سوی مقام مسئول
 
 
یعقوب گویلیان
مدیر کل
شماره تماس : 33285728-087-
شماره نمابر: 33285725-087
 

تماس با دفتر

سنندج- خیابان پاسداران - جنب پارک شانو