شنبه 02 مرداد 1400

مراسم بولاو

توضیحات

بولاو، تبدیل انگور باغات به کشمش بصورت سنتی. شهریور ماه هر سال (نیمه دوم شهریور به بعد)

تصاویر مرتبط

نقشه