شنبه 02 مرداد 1400

تجدید مناقصه طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل، کشیک و مهمانان شرکت تعداد 47.090 پرس غذا

  • نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 96/19
  • مهلت خرید اسناد: 1396/11/03
  • تاریخ بازگشایی: 1396/11/03